Elaboration of a Municipal Integrated Development Plan (BG only) - Разработване на план за интегрирано развитие на община (пиро)

A short description of the training on elaboration of a Municipal Integrated Development Plan (BG only). The main goal of the training is to acquaint representatives of municipal administrations with the necessary requirements  for preparing an integrated development plan at integrated development of the municipality, including addressing the problems of social exclusion of vulnerable groups.

 
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
 
Основната цел на обучението е да запознае представители на общински администрации   с изискванията за разработване на план за интегрирано развитие на община /ПИРО/  и прилагането на интегриран териториален подход за изпълнението му, включително и за адресиране  на проблемите на  социалното изключване на уязвими групи.
 
  Конкретни цели на обучението:
1. Актуализиране на знанията на   участниците за етапите на стратегическото планиране и използваните методи и подходи за разработване на стратегически план
2. Представяне на методическите изисквания и указания за разработването на териториални стратегически документи за периода 2021 - 2027 година.
3. Осъзнаване от обучаемите на важността от включване на представители на уязвимите общности, особено на ромите, като заинтересована страна  в процеса на стратегическо планиране.
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

 
Обучението е предназначено преди всичко за общински служители и експерти,   отговорни за разработването на План за интегрирано развитие на общината за период 2020-2027. Обучението е полезно и за широк кръг от специалисти, които имат отговорности при планирането и изпълнението на дейности от ПИРО в различни области - образование, здравеопазване, социална политика и др., както и за представители на местните  общности.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ

 
Провеждането на обучението е продиктувано от необходимостта от повишаване на информираността  на общинските служители за изискванията за  разработване на стратегически документи за новия програмен период 2012-2027 година.. Акцент в обучението е поставен върху  изискванията за осигуряване на участието на всички  заинтересовани страни в процеса на стратегическо планиране, в това число на гражданския сектор и в частност на  ромските общности в уязвимо положение.
Съдържанието на обучението е съобразено с обучителните нужди на конкретните участници и с нивото им на знания и умения, свързани с процеса на стратегическо планиране, с разбирането им на процеса на включващо планиране и с конкретната проблематика в техните региони и територии.  Ообучението е организирано в два модула, като е балансирано включването на теоретични теми, практически занятия и възможностите за индивидуална изява на всеки участник.
Обучителната програма обхваща следните основни теми: Същност на стратегическото планиране; Анализ на икономическото, социалното състояние на територията; Методи за събиране на данни; Методи за анализ на средата и на заинтересовани страни; Формулиране на визия, приоритети и цели; Изготвяне на план за действие и мерки за изпълнението на плана; Индикатори, мониторинг и оценка; Структура на ПИРО; План за изпълнение на ПИРО; Интегриран териториален подход и интегрирани териториални инвестиции; Включване и участие на ромите  в процеса.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

 
Обучителите използват презентации на power point, общи дискусии, самостоятелна работа  в малки групи и обратна връзка. В края на обучението се провежда оценка чрез устна и писмена обратна връзка.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

 
10 сесии по час и половина, разположени в три дни.
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit